Få brancher er så gennemregulerede som landbrugs- og fødevarebranchen. Vi har praktisk indsigt i landbrugets driftsmæssige og strukturelle forhold og en forretningsmæssig forståelse, der hjælper os med at skabe løsninger for vores kunder.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Landbrug og fødevarer

Fra jord til bord

Virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren mødes i stigende grad af tiltagende kompleks lovgivning; åbningen af nye globale markeder, forsynings kompleksitet, retail konsolidering samt helbreds – og sikkerhedsmæssige bekymringer.

Vi bistår virksomheder med at agere i landbrugs- og fødevaresektorerne, som er både konkurrenceprægede og intensivt regulerede. Vores erfaring med industrilovgivningen og reguleringer og med de omskiftlige kommercielle dynamikker, understøtter forretningsstrategier, juridiske risici og udfordringer.

Vi har erfaring med offentlige myndigheder og kan ofte finde en pragmatisk risikoafdækning. Vi forstår princippet fra ”jord til bord” og forstår rejsen fra det enkelte landbrug gennem produktion, emballering, distribution, markedsføring og salg – også udenfor Danmark. Vi følger de nationale og globale tiltag, som påvirker netop virksomhederne; såsom fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, inspektioner, brug af innovative ingredienser og processer samt tilskudsordninger. Som globalt advokatfirma kan DLA Piper hjælpe vores kunder i internationale sager.

Miljø

Dansk landbrug er, som andre virksomheder, ganske omfattende reguleret af den miljøretlige lovgivning. Vi har betydelig ekspertise inden for miljø- og planret og anden offentlig regulering af fast ejendom og rådgiver om:

 • Kommune- og lokalplanforhold
 • Miljøgodkendelser og tilladelser, herunder VVM-vurderinger
 • Udvindingstilladelser
 • Landzonetilladelser til bebyggelser i det åbne land
 • Naturbeskyttelse og naturfredninger, herunder habitatreglerne
 • Miljøskader, herunder jord- og grundvandsforureninger
 • Miljøansvarsforsikringer

Arv, generationsskifte og ejerstruktur

Generationsskifter i landbruget er traditionelt foregået inden for familien. Mere lempelige erhvervelsesregler og stadig større bedrifter med professionel ledelse giver nye perspektiver på den traditionelle familieoverdragelse. Tendensen er flere sammenlægninger og interesse fra det øvrige erhvervsliv, der ser landbruget som en interessant investering.

I forbindelse med planlægning og effektuering af et generationsskifte er der mange hensyn, som skal tages ligesom der er mange interessenter involveret, herunder den ældre og yngre generation, andre familiemedlemmer, som ikke skal indgå i generationsskiftet, medarbejdere, finansieringsinstitutter m.fl.

Investering, køb og salg i landbruget

I takt med strukturudviklingen inden for landbrug- og fødevarebranchen er mange landbrugsvirksomheder blevet større og mere komplekse. Udviklingen er gået fra mellemstore landbrugsejendomme til etablering af større landbrugsvirksomheder/koncerner.

Vi yder bistand til købere og sælgere af landbrugsvirksomheder med bl.a.:

 • Due diligence-undersøgelse af landbrugsvirksomheder
 • Udfærdigelse af kontrakter og overdragelsesdokumenter
 • Finansiering, kontraktvilkår og garantier, samt ny struktur
 • Grænseoverskridende transaktioner
 • Eksterne investeringer i landbrug og fødevarevirksomheder

Kontraktret i landbruget

I takt med en større internationalisering og kompleksitet er styringen af samarbejdsparter og leverandører et vigtigt værktøj i ledelsen af landbrugsvirksomheden. Vi har branchekendskab, der, i kombination med vores juridiske ekspertise og kommercielle forståelse, giver os mulighed for at yde rådgivning om juridiske forhold og den forretningsmæssige anvendelighed og forståelse.

Vi rådgiver om alle typer af kontrakter, herunder bl.a.:

 • Forpagtnings- og lejeaftaler
 • Finansierings- og leasingaftaler
 • Interesseskabskontrakter/samarbejdsaftaler
 • Købs- og salgskontrakter
 • Leverandøraftaler
 • Compliance med ansættelsesforhold