Konkurrencereglerne er erhvervslivets grundlov og gælder for enhver form for økonomiske aktivitet i Danmark og EU.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

International handel, regulatoriske og offentlige forhold

Konkurrencereglerne kan på den ene side give din virksomhed muligheder, herunder til at opnå et godt forhandlingsresultat eller til at få konkurrenter til at stoppe en skadelig adfærd. På den anden side kan konkurrencereglerne begrænse mulighederne for at handle frit.

Konkurrencereglerne er blevet ændret mange gange, og overtrædelser kan i dag føre til millionbøder og fængselsstraf. Hertil kommer risikoen for at blive mødt med erstatningssøgsmål. I DLA Piper har vi omfattende erfaring med at rådgive virksomheder om alle aspekter vedrørende konkurrencereglerne i Danmark og EU. Vi leverer kompetent ledelsessparring om optimering af virksomheders drift inden for konkurrencereglernes rammer og målretter vores rådgivning mod at sikre virksomhederne en optimal, forretningsmæssig løsning.

Vi repræsenterer kunder i forbindelse med sager ved Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet, de danske domstole, Europa-Kommissionen og EU-Domstolen. Vores team består af konkurrenceretsspecialister med stor erfaring og integritet. Vi har betydelig indsigt i og forståelse for konkurrencemyndighedernes arbejde, bl.a. som følge af tidligere ansættelser hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi samarbejder tæt med førende konkurrenceøkonomer, der i relevant omfang inddrages i rådgivningen.

Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis

Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som begrænser konkurrencen i markedet, kan være forbudte. Vi rådgiver om kommercielle forhold af enhver art, herunder eksempelvis:

Horisontale og vertikale aftaler

Vi udarbejder og vurderer aftaler mellem konkurrenter, herunder forsknings- og udviklingsaftaler, produktionsaftaler, indkøbsaftaler, markedsføringsaftaler, konsortieaftaler og standardiseringsaftaler. Vi udarbejder og vurderer også aftaler mellem virksomheder på forskellige produktionstrin, herunder agentaftaler, forhandleraftaler og franchiseaftaler.

Brancheforeninger

Et stort antal konkurrencesager i Danmark har vedrørt brancheforeningers adfærd over for deres medlemmer. Vi bistår brancheforeninger med at sikre overholdelsen af konkurrencereglerne og med at håndtere sager i forhold til konkurrencemyndighederne.

Frivillige kæder

Frivillige kæder består traditionelt af et kædeselskab og en række kædemedlemmer, som er konkurrenter i forhold til slutkunderne. Konkurrencereglerne sætter grænser for de typer af aftaler, der kan indgås inden for rammerne af en frivillig kæde, herunder i forhold til indkøbsaftaler med mindstekøbsforpligtelser, anvendelsen af fælles priser over for slutkunderne, fælles markedsføring mv. Vi har omfattende erfaring med at rådgive frivillige kæder om konkurrencereglerne.

Klager over konkurrencebegrænsende aftaler mv.

Vi assisterer virksomheder, som er blevet genstand for en konkurrenceretlig klagesag, eller som mener, at der er grundlag for at klage over andre virksomheder. Vi vurderer grundlaget for klagesagen og rådgiver om den bedst mulige fremgangsmåde, herunder i forhold til konkurrencemyndigheder, aftaleparter, pressen mv.

Dominerende virksomheder

Virksomheder, som har en dominerende stilling, er underlagt særlige regler for deres markedsadfærd. Vi har en bred kundeportefølje af danske og udenlandske virksomheder, som vi rådgiver om forbuddet mod misbrug af dominerende stilling.

Misbrug af dominerende stilling

Vi rådgiver om forretningspolitikker for virksomheder med høje markedsandele med henblik på at eliminere ulovlig konkurrencebegrænsende adfærd, f.eks. i forbindelse med pris- og rabatstrukturer eller forretningsvilkår.

Klager over misbrug af dominerende stilling

Vi assisterer virksomheder, som er blevet genstand for en konkurrenceretlig klagesag, eller som mener, at der er grundlag for at klage over andre virksomheder. Vores assistance omfatter blandt andet vurdering af grundlaget for klagesagen og rådgivning om den bedst mulige fremgangsmåde, herunder i forhold til konkurrencemyndigheder, aftaleparter, pressen mv.

Erstatningssager

Erstatningssager i forbindelse med overtrædelser af konkurrencereglerne bliver stadig mere almindelige.

Vi har omfattende erfaring med at rådgive virksomheder om førelse og håndtering af erstatningssager i forbindelse med overtrædelser af konkurrencereglerne.

Vi assisterer indenretligt og udenretligt danske og internationale virksomheder, der har lidt tab som følge af EU-karteller, ligesom vi rådgiver virksomheder, der bliver mødt med krav om erstatning for overtrædelser af konkurrencereglerne. Vi har førende viden om gruppesøgsmål og rådgiver om, hvordan gruppesøgsmål bedst kan føres og håndteres i forhold til gruppemedlemmerne.

Fusionskontrol

Konkurrencemyndighederne skal i dag godkende fusioner af en vis størrelse. Vi bistår med at vurdere og om nødvendigt anmelde både nationale og internationale fusioner.

Fusionsscreening og -rådgivning

Konkurrenceretlige fusioner er ikke det samme som selskabsretlige fusioner. Vi rådgiver om de konkurrenceretlige regler ved virksomhedsoverdragelser, sammenlægninger og stiftelser af joint ventures. Vi screener transaktioner før en eventuel anmeldelse til konkurrencemyndighederne og rådgiver om, hvordan en transaktion mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges i forhold til at opnå konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Fusionsgodkendelser

Vi assisterer med anmeldelser til og opnåelse af godkendelser hos konkurrencemyndighederne. Vores bistand omfatter både uformelle forhåndsdrøftelser og egentlige fusionsforhandlinger med konkurrencemyndighederne.

Kartelsager

Karteller er den alvorligste overtrædelse af konkurrencereglerne og kan medføre fængsels- og bødestraf.

Karteller

Vi bistår i forbindelse med kartelsager, herunder i forhold til konkurrencemyndighederne og bagmandspolitiet (SØIK). Vi rådgiver også om håndtering af medarbejdere, kunder, medier, konkurrenter mv., mens en sag verserer.

Ansøgning om straflempelse (leniency)

Er eller har din virksomhed været med i en kartelaftale, kan vi rådgive om muligheden for at opnå strafbortfald eller straflempelse. Vi udarbejder leniency-ansøgninger og håndterer ansøgningsprocessen i forhold til konkurrencemyndighederne.

Straffesager

Hvis din virksomhed skulle blive genstand for en konkurrenceretlig straffesag, bistår vi med håndteringen i forhold til bagmandspolitiet (SØIK) med henblik på frifindelse eller sikring af den lavest mulige sanktion.

Kontrolundersøgelser (dawn raids)

De danske konkurrencemyndigheder og Europa-Kommissionen har vidtgående beføjelser til at undersøge virksomheder for overtrædelser af konkurrencereglerne og benytter sig i stigende grad af uanmeldte kontrolbesøg.

Assistance ved kontrolundersøgelser

Ved en kontrolundersøgelse skal der handles hurtigt. Vi kan straks stille med et hold kompetente konkurrenceretsjurister, der kan bistå med at beskytte virksomhedens interesser under et dawn raid.

I forlængelse af kontrolundersøgelsen bistår vi med at håndtere den videre proces i forhold til konkurrencemyndighederne og eventuelt bagmandspolitiet (SØIK).

Statsstøtte

Visse former for konkurrenceforvridende offentlig støtte er ulovlig. Vi rådgiver offentlige myndigheder og private virksomheder om konkurrencereglernes forbud mod konkurrenceforvridende offentlig støtte. Vi vurderer myndighedsinitiativer og rådgiver både virksomheder og myndigheder om, hvordan et initiativ mest hensigtsmæssigt kan gennemføres.

Offentlig-private samarbejder

Vi er førende inden for projekter, som involverer et Offentlig-Privat Partnerskab eller Offentlig-Privat Innovations-samarbejde. I relation til OPP og OPI bistår vi med at tilrettelægge samarbejdet inden for rammerne af særligt statsstøtte- og udbudsreglerne.

Anmeldelser mv.

Vi bistår med at anmelde offentlig støtte til konkurrencemyndighederne og deltager i både uformelle og formelle forhåndsdrøftelser med konkurrencemyndighederne.

Klager over ulovlig statsstøtte

Vi assisterer virksomheder og myndigheder, som er blevet genstand for en statsstøtteretlig klagesag. Vi bistår desuden virksomheder, som mener, at der er grundlag for at klage over andre virksomheder og/eller myndigheder. Vi vurderer grundlaget for klagesagen og rådgiver om den bedst mulige fremgangsmåde, herunder i forhold til konkurrencemyndigheder, aftaleparter, pressen mv.