Vi rådgiver hver dag offentlige myndigheder og offentlige virksomheder om både national og EU-retlig lovgivning. Sammen med vores kunder opererer vi i krydsfeltet mellem politik, økonomi og jura.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

International handel, regulatoriske og offentlige forhold

Den offentlige sektor har i årtier været et højt prioriteret område for os, og vi rådgiver hver dag kommuner, regioner, offentligretlige organer og offentlige virksomheder om alle aspekter af lovgivningen. Vores erfaring er opbygget over en lang årrække og sætter os i stand til ikke kun at agere juridisk rådgiver, men også strategisk og politisk sparringspartner for vores offentlige kunder. Det er vi utrolig stolte af. 

Hvem rådgiver vi?

Vi rådgiver alle typer offentlige myndigheder, offentligretlige organer og virksomheder. Vi har en lang række succesfulde samarbejder i bagagen, som alle har været med til at styrke vores viden og erfaring på området. Vores kunder omfatter bl.a.:

 • Kommuner
 • Regioner
 • Styrelser
 • Forsyningssektoren
 • Den almene boligsektor
 • Halvoffentlige virksomheder
 • Selvejende institutioner
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Fælleskommunale selskaber
   

Vores rådgivning af den offentlige sektor afspejler i høj grad vores rådgivning af private erhvervsvirksomheder. Vi stræber efter at være værdiskabende og yde rådgivning i øjenhøjde, som angiver retning og skaber resultater. Det indebærer bl.a., at vi ikke er bange for at have en holdning til de udfordringer, der skal løses, og hvordan de løses mest effektivt for kunden – uanset om det er en offentlig eller privat aktør.

Vores rådgivning af den offentlige sektor

Vi har et specialiseret hold af advokater og jurister, som arbejder med juridiske problemstillinger for den offentlige sektor. Paletten af rådgivningsydelser er bred og alsidig, og vi rådgiver bl.a. om følgende retsområder:

Kompleksiteten i de juridiske opgaver i en offentligretlig kontekst kræver, at vi kan trække på ressourcer og knowhow, som rækker ud over de forvaltningsretlige discipliner. Derfor samarbejder vores specialister på tværs af fagområder, så du som kunde altid har det mest kompetente team bag dig i beslutningsprocessen. Vi kan trække på erfarne eksperter inden for alt fra it og teknologi til fast ejendom og entreprise. Dette sikrer effektivit og højeste kvalitet i opgaveløsningen.

Kommunalfuldmagten – regler og undtagelser

At drive offentlig virksomhed forudsætter indgående kendskab til kommunalfuldmagten og dens muligheder og begrænsninger. Det har vi skrevet om her, hvor du bl.a. kan blive klogere på undtagelserne fra forbuddet mod at drive kommunal erhvervsvirksomhed.

Samarbejder mellem det offentlige og det private erhvervsliv

Når det kommer til samarbejder mellem offentlige og private aktører, er det en stor fordel at alliere sig med en juridisk rådgiver, der kan være med til at sikre, at samarbejdet kommer godt fra start. Vi rådgiver blandt andet om kontraktrådgivning og kontraktstyring samt rådgivning i forbindelse med valg af samarbejdsform.

Der findes forskellige typer af samarbejder mellem den offentlige og private sektor. De offentlige-private samarbejder kan være afgørende for at løse mange af de offentlige opgaver og bidrager dermed til at bevare en sund konkurrence på markedet.

Partnerskabstyper mellem offtentlige og private aktører

OPS (Offentligt-Privat Samarbejde)

OPS er en samlebetegnelse for en række forskellige typer samarbejder mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Offentlig-privat samarbejde er meget udbredt i Danmark og spiller en vigtig rolle for det danske velfærdssamfund. Via disse samarbejder kan den offentlige sektor få glæde af blandt den effektivitet og innovation, som præger den private sektor.  

Du kan læse mere om OPS og de forskellige samarbejdstyper på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

OPP (Offentligt-Privat Partnerskab)

OPP er kendetegnet ved, at design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør. Ofte indgår finansieringen af projektet også i kontrakten. OPP bruges især inden for bygge- og anlægssektoren, f.eks. til infrastrukturprojekter. En af de fordele, der ofte fremhæves ved denne type samarbejder, er øget kvalitet og større fokus på både anlægs- og driftsøkonomi.

OPI (Offentligt-Privat Innovationspartnerskab)

Innovationspartnerskaber indgås som oftest med henblik på udvikling og efterfølgende køb af nye innovative varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægskontrakter. Et innovationspartnerskab kan være en hensigtsmæssig samarbejdsform for offentlige myndigheder, der søger en udfordring løst, men som mangler indsigt i, hvordan det kan gøres bedst. Innovationspartnerskabet indebærer, at den private part udvikler løsningen som oftest med henblik på efterfølgende salg til den offentlige part.  

Læs mere om innovationspartnerskaber her.

Strategiske partnerskaber

Et strategisk partnerskab er en samarbejdsform, hvor det indenfor udbudsrettens rammer er muligt at opbygge en længerevarende, tillidsfuld og effektiv samarbejdsrelation mellem den offentlige udbyder og partnerskabet gennem en rammeaftale om f.eks. en række bygge- og anlægsprojekter. Den private part vil typisk udgøres af en organisation bestående af forskellige leverandører, som hver især bidrager med forskellige faglige kompetencer, der er nødvendige for projektets gennemførelse, eksempelvis entreprenører, arkitekter og ingeniører.

For Samfundspartnerskabet REBUS har vi udarbejdet et komplet udbudskoncept for strategiske partnerskaber bestående af et paradigme (udbudsbetingelser), en rammeaftale samt en vejledning til, hvordan man kommer i gang. Desuden har vi gennemført flere strategiske partnerskaber for bl.a. kommuner og almene boligorganisationer.