Vi rådgiver finansielle virksomheder og institutioner af enhver størrelse om regulatoriske forhold i den finansielle sektor.

DLA_Ikon_Finans_01

Finans

Vores rådgivning går på tværs af landegrænser, hvilket gør os til en ideel samarbejdspartner for internationale selskaber.

I DLA Piper har vi mange års erfaring med finansielle virksomheders regulatoriske forhold og et indgående kendskab til den seneste udvikling inden for lovgivning og praksis. Baseret på tætte samarbejdsrelationer med Finanstilsynet og øvrige relevante myndigheder, har vi altid mulighed for at håndtere forespørgsler og kontakt med myndighederne smidigt og effektivt.

Vi rådgiver både danske og udenlandske finansielle virksomheder, herunder danske og udenlandske (EU og non-EU/EEA) forvaltere af AIF’er (FAIF’er), fondsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, investeringsforeninger, forsikringsselskaber og forsikringsformidlere.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vores eksperter inden for finansområdet rådgiver bl.a. om:

 • Etablering eller fusion af finansielle virksomheder, forsikringsformidlere og investeringsrådgivere, herunder om ansøgning om tilladelser
 • Filialetablering og registrering af udenlandske fondsmæglere, forsikringsselskaber og forsikringsformidlere
 • Regulering af værdipapirhandelsaktiviteter, herunder god skik og MiFID-regler
 • Investeringsservice-aktiviteter
 • Direkte og indirekte markedsføring af kollektive investeringsordninger (UCITS), herunder registrering i Danmark
 • FAIF-lovgivningen, herunder markedsføring af danske og udenlandske AIF’er i Danmark og registrering af udenlandske forvaltere
 • Forsikringsprodukter og distributionskanaler, herunder forsikringsaftaleret
 • Overdragelse af banker, forsikringsselskaber og andre finansielle virksomheder 
 • Løsning af konflikter vedrørende regulatoriske forhold

Regulatoriske forhold i den finansielle sektor

Regulatoriske forhold er afgørende, når finansielle virksomheder ønsker at etablere sig, skabe konsolidering eller udbyde tjenester og produkter.

I Danmark er det kun regulerede virksomheder, som må udbyde finansielle tjenesteydelser, herunder investeringsservicetjenester. Det er eksempelvis banker, fondsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, pensionskasser og forsikringsformidlere. Også markedsføring og udbud af værdipapirer er underlagt regulering. Det gælder også både direkte og indirekte markedsføring af visse andele i kollektive investeringsordninger, for eksempel investeringsforeninger og alternative investeringsfonde, som kræver registrering hos Finanstilsynet.

Bank og finansiering

Vi tilbyder specialiseret rådgivning til banker, realkreditinstitutter, investeringsbanker og andre pengeinstitutter om både regulatoriske og kunderelaterede forhold. Vores dedikerede advokater på området rådgiver også pengeinstitutter og andre professionelle långivere samt kommercielle låntagere i forbindelse med etablering og afvikling af finansieringsprodukter.

Vi hjælper især banker og virksomheder med at analysere komplicerede bankengagementer. Men vi rådgiver også i forbindelse med nødlidende engagementer (solvens) og håndterer rekonstruktioner i forbindelse hermed. Endelig kan vi hjælpe med at udarbejde prospekter i forbindelse med aktieemissioner inden for banksektoren. 

Uanset om det drejer sig om etablering af pengeinstitutter, forberedelse og gennemførelse af værdipapirer, køb af aktiviteter såsom filialer eller gennemførelse af en handel, kan du forvente solidt juridisk håndværk og rådgivning i øjenhøjde.

Rådgivning

Vores rådgivning omfatter herudover alle de traditionelle sider af bankjuraen som:

 • Lånedokumenter
 • Bankgarantier
 • Kautioner
 • Transporter og andre former for sikkerhedsstillelse
 • Legal Opinions
Pengeinstitutternes kunderelaterede forhold

En væsentlig del af vores rådgivning til pengeinstitutter knytter sig til kundeforhold. Vi rådgiver blandt andet om:  

 • Pante- og kreditretlige forhold, herunder etablering af alle typer sikkerheder
 • Garanti- og kautionsretlige forhold
 • Leasing og factoring
 • Pengeinstitutters rådgivningsansvar, herunder lovgivningen om investorbeskyttelse og de særlige problemstillinger vedrørende rente- og valutaswapforretninger og andre typer finansielle instrumenter
 • Håndtering af tvister, herunder bistand i forligsforhandlinger og deltagelse i mediation samt førelse af rets- og voldgiftssager
 • Håndtering af nødlidende engagementer samt problemstillinger vedrørende tiltrædelse og realisation af sikkerheder

Finansforkortelser og -udtryk

I den finansielle sektor arbejder man med en masse akronymer og fagtermer, som det er nyttigt at kende til og forstå betydningen af. Vi har forklaret nogle af de mest anvendte forkortelser og begreber her.

Hvad er AML?

AML er en forkortelse for Anti-Money Laundering (anti-hvidvask). Det er helt afgørende, at finansielle virksomheder efterlever AML-lovgivningen - og ikke mindst at virksomhedens kunder gør det. Det er et område, som i stigende grad bliver overvåget, og i DLA Piper rådgiver vi om, hvordan du sikrer, at din virksomhed og dine kunder er i compliance. Vi ser din virksomheds procedurer efter i sømmene og anviser en retning for, hvordan de bliver stærke nok til at leve op til lovgivningsmæssige krav og holde stand over for eventuelle risici.

Hvad er FAIF?

EU vedtog i 2009 direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF). På engelsk bruges også forkortelsen AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). FAIF-loven trådte i kraft i Danmark i 2013. Direktivet har til formål at ensarte kravene til virksomheder, som beskæftiger sig med forvaltning og administration af alternative investeringsfonde. Eksempler på disse virksomheder er kapital- og venturefonde (private equity), hedgefonde og visse ejendomsselskaber. Kravene skal være med til at styrke tilliden til de finansielle markeder

En AIF adskiller sig fra almene fonde og foreninger ved, at der typisk ikke er store begrænsninger på, hvad og hvordan en AIF kan investere. Det betyder, at det bl.a. kræver en vis risikovillighed at investere.

Vi rådgiver alle typer FAIF’er i DLA Piper. Eksempelvis kan vi rådgive omkring den såkaldte ’fit & proper’-vurdering. Det er en vurdering af egnethed og hæderlighed som Finanstilsynet skal foretage af ledelsen i enten en nyetableret FAIF med hjemsted i Danmark eller af ledelsen i en selvforvaltende AIF med hjemsted i Danmark. Det er et krav og vurderingen skal indsendes som en del af ansøgningen om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde.

Hvad er FATCA?

Bag forkortelsen gemmer sig betegnelsen ’Foreign Account Tax Compliance Act’. Det er et sæt amerikanske regler, som skal forhindre, at man som skattepligtig i USA bruger udenlandske banker til transaktioner, for at undgå at betale skat i USA. Reglerne gælder både for privatpersoner, virksomheder og virksomhedsejere, som er skattepligtige i USA. Danmark har indgået en aftale med USA på dette punkt, som indebærer, at banker og pengeinstitutter skal identificere alle de kunder, som er potentielt skattepligtige i USA, og sende oplysningerne videre til de amerikanske skattemyndigheder.

Har du kunder, som er skattepligtige i USA, kan vi hjælpe dig med at få registreret dette via en såkaldt egenerklæring. Kontakt os og hør nærmere. 

Hvad er ’god skik for finansielle virksomheder’?

God skik for finansielle virksomheder er en bekendtgørelse fra Finanstilsynet, som indeholder krav til, hvordan finansielle virksomheder skal opføre sig.

Der er naturligvis også andre regler på området, man som finansvirksomhed skal overholde, såsom persondataloven, bekendtgørelsen om information om livsforsikringsaftaler, forbrugerlovgivning, kreditaftaleloven, forsikringsaftaleloven og lov om visse forbrugeraftaler. Vi rådgiver om alle regulatoriske aspekter af det at drive en sund finansvirksomhed.

Hvad er ’god skik for forsikringsdistributører’?

På samme måde som bekendtgørelsen for god skik for finansielle virksomheder, findes en bekendtgørelse, der stiller krav til god skik for forsikringsdistributører. Vi kan ligeledes rådgive dig om indholdet af denne, så du sikrer, at din virksomhed lever op til kravene på området. Hvis virksomheden ikke følger bekendtgørelsen, kan det føre til sanktioner i form af bøder.

Hvad er MiFID?

MiFID står for Markets in Financial Instruments Directive (markeder for finansielle instrumenter), som er én af hjørnestenene i EU’s regulering af de finansielle markeder. Formålet med direktivet er, at styrke sikkerheden og effektiviteten på de finansielle markeder. Det sker bl.a. ved at øge handelsgennemsigtigheden, ensarte reglerne og forstærke investorbeskyttelsen.

Ifølge Finanstilsynet skal reglerne i MiFID også ses i lyset af finanskrisen i 2008 samt den teknologiske udvikling, som har muliggjort lynhurtige handler foretaget af computere.

Hvad er PRIIP?

Bag akronymet gemmer sig begrebet ‘Packaged Retail and Insurance-based Investment Products’, på dansk formuleret som ’sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer’. PRIIP forordningen betyder, at man som producent eller sælger af investeringsprodukter er forpligtig til at stille dokumentation til rådighed, som præsenterer de helt centrale informationer om produktet. PRIIP skal altså ses som en hjælp og støtte til investorer, som investerer i finansielle produkter.

Som investor rådgiver vi dig ift. at opnå den rette forståelse af de produkter du investerer i. Samtidig kan vi bistå producenter og sælgere af investeringsprodukter i processen vedrørende dokumentationsudvikling til dine produkter.

Hvad er UCITS?

UCITS står for ’Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities’. Det er den europæiske lovgivning, som investeringsforeninger, værdipapirfonde o.l. er underlagt. Skal du stifte en UCITS kræver det en ansøgning om tilladelse og registrering via Finanstilsynet. Dette kan vi rådgive dig om foruden om løbende drift af UCITS.