Fristen for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling forlænges 3 måneder

nyhed
08 apr 2020
Faglig nyhed

Nyt lovforslag er vedtaget den 2. april 2020, som udvider den allerede indførte dispensationsadgang via epidemiloven og giver mulighed for en udvidet fristforlængelse for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling på 3 måneder.

Udvidelse af tidligere vedtagne dispensationsadgang

Som beskrevet i vores tidligere nyhed om Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling, er der allerede indført bestemmelser i bekendtgørelse til epidemiloven, der giver fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter på op til 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet. Denne fristforlængelse gælder dog kun for virksomheder med mere end 10 kapitalejere, der endnu ikke har afholdt ordinær generalforsamling og som ikke har vedtaget bestemmelser i selskabets vedtægter, der giver mulighed for afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling.

COVID-19 har selvsagt store konsekvenser for alle virksomheder – også for de virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at udnytte dispensationsadgangen i epidemiloven (fx virksomheder med mindre en 10 kapitalejere). Da mange virksomheder benytter en stor del af deres tid og ressourcer på at håndtere likviditetsproblemer, omlægge produktion, tilpasse medarbejderstaben, mv., er det Regeringens vurdering, at der som konsekvens af COVID-19 skal kunne fastsættes dispensationsregler, hvis det vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt virksomhederne at opfylde forpligtelser fastsat i selskabs- og regnskabslovgivningen.

Den 2. april 2020 blev lovforslag L 168 derfor vedtaget (lov nr. 385 af 07/04/2020), som giver Erhvervsministeren mulighed for at give en generel og ubetinget dispensationsadgang, herunder at indføre:  

 1. dispensation for fristen af indsendelse af årsrapport, og
   
 2. regler om, at virksomheder kan fravige en vedtægtsbestemt frist for indkaldelse og/eller afholdelse af den ordinære generalforsamling.
   

Den udvidet dispensationsadgang fremgår således ikke direkte af loven, men giver Erhvervsministeren mulighed for at fastsætter nærmere regler herom i henhold til bekendtgørelse.

Den 7. april 2020 vedtog Erhvervsministeren bekendtgørelse (BEK nr. 393 af 07/04/2020), som fastsætter den nærmere dispensationsadgang. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. at:

 • fristen af indsendelse af årsrapport forlænges med 3 måneder for samtlige virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020,
   
 • ledelsen får adgang til at fravige vedtægtsbestemte frister for indkaldelse / afholdelse af den ordinære generalforsamling, forudsat at forpligtelsen fremgår af selskabets vedtægter pr. den 1. marts 2020, f.eks. hvor det i vedtægterne er anført, at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgang af april,
   
 • lovbestemte frister for indsendelse og anmeldelse om genoptagelse for en virksomhed under tvangsopløsning samt frister for beslutning om gennemførelse af fusion og spaltning (inklusive grænseoverskridende fusioner / spaltninger) forlænges til 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet, og
   
 • ledelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde, selvom dette ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter, forudsat at der er tale om en generalforsamling, der afholdes senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet.

Dispensationsadgangen omfatter alle virksomheder og filialer både inden for Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets områder.   

Uanset forlængelsen af fristen for indsendelsen af årsrapporten med 3 måneder, gives de virksomheder, der ikke kan afholde generalforsamling, hvorpå årsrapporten godkendes, uden at komme i strid med forsamlingsforbuddet, en yderligere fristforlængelse på 8 uger fra forsamlingsforbuddets ophør. Dette kræver dog, at Erhvervsstyrelsen gives meddelelse herom.

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen, som fastsætter dispensationsadgangen, trådte i kraft den 8. april 2020.

Loven gælder midlertidigt frem til den 1. januar 2021 (”solnedgangsklausul”).

Fristforlængelsen i henhold til bekendtgørelse til epidemiloven, som er beskrevet i vores tidligere nyhed, Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling, ophæves den 14. april 2020. Disse regler vil derfor ikke længere være relevante, nu hvor den nye bekendtgørelse med nye generelle og ubetingede dispensationsregler er trådt i kraft.