Prisstigninger på COVID-19 relevante produkter og visse lægemidler kan udgøre en overtrædelse af konkurrencereglerne

nyhed
01 apr 2020
Faglig nyhed

COVID-19 har medført en betydelig stigning i efterspørgslen af COVID-19 relevante produkter som håndsprit, værnemidler og visse lægemidler. Den stigende efterspørgsel kan føre til stigende priser på disse produkter.

At prisen stiger, når efterspørgslen stiger, er et grundlæggende markedsøkonomisk princip. Men det kan udgøre en overtrædelse af konkurrencereglerne, hvis en virksomhed hæver prisen til et urimeligt højt niveau, eller hvis virksomheder koordinerer prisstigninger.

Prisstigninger er i konkurrencemyndighedernes fokus

Flere europæiske konkurrencemyndigheder – herunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark – har meldt ud, at de vil overvåge prisstigninger på COVID-19 relevante produkter og prioritere håndhævelse på dette område for at sikre, at priserne forbliver på et konkurrencedygtigt niveau. Undersøgelser af konkrete prisstigninger på COVID-19 relevante produkter er allerede blevet iværksat af konkurrencemyndigheder i England, Frankrig, Grækenland, Italien og Spanien.

Prisstigninger kan være i strid med konkurrencereglerne

Det er vigtigt, at virksomheder, der producerer, distribuerer eller sælger COVID-19 relevante produkter, er opmærksomme på konkurrencereglerne i forbindelse med prisfastsættelse af deres produkter og ydelser.

Der er grundlæggende to måder prisstigninger kan være i strid med konkurrencereglerne.

For det første kan prisstigninger være i strid med konkurrenceloven, hvis de udspringer af aftaler mellem konkurrerende virksomheder. Aftaler omfatter både egentlige aftaler, men også løsere aftaleformer, hvor virksomheder samordner deres praksis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav den 15. oktober 2019 artiklen ”Prissignalering og prisgennemsigtighed”, hvor de nævner, at prissignalering gennem nyhedsmedier kan være en måde at indgå aftaler og samordnet praksis i strid med konkurrenceloven.

For det andet kan en dominerende virksomheds prisstigninger være i strid med konkurrenceloven, hvis de medfører urimeligt høje priser. En virksomhed er dominerende, hvis den har en økonomisk magtposition, der sætter virksomheden i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på markedet. En pris er urimelig høj, hvis den ikke står i rimeligt forhold til produktets økonomiske værdi.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere sanktioneret urimeligt høje priser. I en beslutning fra 31. januar 2018 afgjorde Konkurrencerådet, at lægemiddeldistributøren CD Pharma havde misbrugt sin dominerende stilling ved at hæve prisen for det ve-stimulerende lægemiddel, Syntocinon, med omkring 2.000 pct. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderede, at CD Pharma indtog en dominerende stilling på trods af CD Pharmas relativt beskedne omsætning på ca. 16,5 mio. kr. i 2014. Afgørelsen er efterfølgende blevet stadfæstet af både Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten.

Overtrædelse af konkurrenceloven kan have alvorlige konsekvenser

Konsekvenserne af en konkurrencemyndighedsundersøgelse af prisstigninger på COVID-19 relevante produkter kan være alvorlige. Det kan blandt andet være de følgende konsekvenser:

  1. En undersøgelse tager typisk flere år og vil være ressourcekrævende for den involverede virksomhed.
  2. En undersøgelse er forbundet med betydelig risiko for omfattende negativ presseomtale.
  3. En overtrædelse af konkurrenceloven kan straffes med bøder på flere millioner kroner.
  4. En overtrædelse af konkurrenceloven kan føre til efterfølgende erstatningssager.

Eksempelvis er CD Pharma anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på en strafferetlig forfølgelse, og CD Pharmas kunde Amgros (regionernes medicinindkøber) har anlagt en erstatningssag mod CD Pharma.

Råd til virksomheder der overvejer prissætning på COVID-19 relevante produkter

For virksomheder der overvejer prissætning på COVID-19 relevante produkter, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • Prisstigninger på COVID-19 relevante produkter er ikke nødvendigvis problematiske, men man skal være opmærksom på konkurrencereglerne.
  • Prisstigninger på COVID-19 relevante produkter må ikke føre til urimeligt høje priser. I en krisesituation som den foreliggende, vil vurderingen af urimelighed højst sandsynligt være skærpet.
  • Virksomheder må aldrig aftale eller samordne prisstigninger med konkurrenter.
  • Flere europæiske konkurrencemyndigheder – herunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – har meldt ud, at de vil prioritere sager med virksomheder, der udnytter den nuværende krise ved at sætte deres priser urimeligt højt.