Energi- og forsyningssektoren er i konstant og hastig udvikling. Sektoren er underlagt omfattende og kompliceret regulering og er under konstant politisk bevågenhed.

DLA_Ikon_Energi og infrastruktur_01

Energi og infrastruktur

I DLA Piper rådgiver vi vores kunder ud fra langvarig erfaring med offentligt og privat ejede aktører i energi- og forsyningssektorerne. Vores kunder er bl.a. olie- og gasselskaber, el-, varme-, vandforsynings-, spildevands- og affaldsselskaber. Herunder rådgiver vi i stadigt stigende omfang om investeringer i vedvarende energianlæg i form af bl.a. vindmølleparker, biogasanlæg, solceller samt geotermi mv. Udviklingen i energi- og forsyningssektoren gør også, at vi løbende rådgiver om helt nytænkende projekter inden for energiproduktion med hensyntagen til CO2-reduktion, anden miljø- og klimapåvirkning samt forsyningssikkerhed.

I forbindelse med de seneste års liberalisering, udskillelses- og effektiviseringskrav har vi været juridiske rådgivere i forbindelse med en stor del af de omstruktureringer, som er sket i energi- og forsyningssektoren, ligesom vi i meget betydeligt omfang har rådgivet ved fusioner, strategiske samarbejder og salg/opkøb i den efterfølgende konsolidering, som har fundet sted.

Det er vores opgave at følge udviklingen i reguleringen af energi- og forsyningssektorerne tæt, og vi rådgiver bl.a. statslige myndigheder i forbindelse med overvejelser om implementering af ny regulering. Derudover har vi løbende en tæt dialog med de respektive ministerier og styrelser i relation til konkrete sager/projekter og ønskede regeltilpasninger.

Vi har endvidere lang erfaring med at udarbejde høringssvar til ny lovgivning for både kunder og interesseorganisationer, og vi har en særlig enhed, som rådgiver det Grønlandske Hjemmestyre om rammer og vilkår for udnyttelse af naturforekomsterne i Grønland.

Elforsyning, varmeforsyning og gasforsyning

Vi følger den regulatoriske og forretningsmæssige udvikling på el-, varme- og gasområdet nøje i vores daglige virke som juridiske rådgivere for aktørerne.

På daglig basis rådgiver vi elsektorens aktører om ethvert aspekt af de retlige rammer for produktion, transport, handel og levering af el. Vi har medvirket ved liberaliseringen af elsektoren og den efterfølgende konsolidering, hvor vi har rådgivet i forbindelse med fusioner, opkøb og salg af både elproduktionsanlæg, elhandelsvirksomheder og eldistributions- og transmissionsvirksomheder.

Inden for varmeområdet rådgiver vi løbende både kommunalt- og forbrugerejede selskaber om rammerne for varmeproduktion og levering, herunder om projekteringen og gennemførelsen af kollektive varmeforsyningsprojekter. Vi bistår i sager om prisforhold og forestår dialog med Energitilsynet i den sammenhæng.

I forbindelse med gasproduktion rådgiver vi om fremføring og forsyning onshore – både i forhold til selskaber og projekter omfattet af naturgasforsyningsloven samt i forhold til investeringer i biogasproduktion, opgradering og levering på naturgasforsyningsnettet samt til kraftvarmeværker. På gasområdet omfatter vores rådgivning også de regulatoriske rammer for organisering i selskabsstruktur, indgåelse af leveranceaftaler mv. samt principper for prisfastsættelse.

Med udgangspunkt i vores branchekendskab og vores specialisering på alle retsområder yder vi full-service juridisk rådgivning til aktørerne inden for el-, varme- og gassektorerne. Udover den rent energiretlige rådgivning vedrørende organisering i legale selskabsformer og selskabsstrukturer, bevillings- og koncessionsforhold, forhold vedrørende prisfastsættelse mv., omfatter rådgivningen på daglig basis udbudssager, plan- og miljøforhold, særlige skatte- og afgiftsmæssige forhold, finansieringsforhold mv.

Vedvarende energi

Inden for alle dele af energi- og forsyningssektoren investeres der i disse år i betydeligt omfang i vedvarende energi. Vi rådgiver nogle af landets største aktører i alle faser i vedvarende energiprojekter lige fra planlægning, projektering, udbud, finansiering og til anlæg af vedvarende energiproduktionsanlæg.

Vind

Inden for vind rådgiver vi primært opstillere af vindmøller i relation til køb af rettigheder over sites, miljøretlige, planretlige, bevillingsretlige og finansieringsmæssige forhold, samt efterfølgende udbud og gennemførelse af kontraktforhandlinger med vindmølleindustrien. Vi rådgiver endvidere om investering i eksisterende vindmølleparker.

Biogas

På biogasområdet har vi rådgivet aktørerne i en række af de største projekter i Danmark. Vi har derfor et særlig indgående kendskab til de tekniske forhold i biogasanlæg og kan tilbyde komplet rådgivning i forbindelse med planlægning, projektering, udbud, finansiering, anlæg og indgåelse af leverance- og afsætningsaftaler i disse projekter. Vi har i biogasprojekterne løbende haft dialog med primært Energistyrelsen om de retlige rammer for biogasanlæg samt i den sammenhæng i konkrete projekter søgt at påvirke den fremtidige regulering.

Endelig rådgiver vi løbende om helt nytænkende projekter inden for energiproduktion, hvori indgår hensyn til CO2-reduktion, anden miljø- og klimapåvirkning samt forsyningssikkerhed.