Vi rådgiver alle professionelle aktører inden for entreprise og byggeri.

DLA_Ikon_FastEjendom_01

Fast ejendom

Vores advokater har omfattende erfaring med at rådgive bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører inden for bygge- og anlægsvirksomhed i både danske og udenlandske virksomheder.

Vi står til rådighed gennem hele byggesagen lige fra en eventuel udbudsproces, i forbindelse med projektudvikling og kontraktindgåelse, til udførelse, aflevering og i forbindelse med en eventuelt efterfølgende mangelafhjælpningsperiode.

Derudover har vi stor erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, ligesom vi deltager i syns- og skønsforretninger samt forhandlings- og mediationsprocesser.

Bygherrerådgivning

Vi rådgiver både private og offentlige bygherrer i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Private bygherrer er relativt frit stillet, hvilket betyder, at vi kan skræddersy en udbudsproces tilpasset det konkrete byggeri. For offentlige bygherrer gælder der derimod nogle relativt strenge regelsæt.

I rådgivningen af bygherrer lægger vi altid vægt på, at udbuddet er skruet sådan sammen, at bygherren opnår de mest attraktive tilbud på opgavens – uanset om bygherren er offentlig eller privat.

Vi har mulighed for at tilbyde vores kunder ”full service”-rådgivning, hvor vi påtager os projektledelsen under hele udbudsprocessen, men vi kan også skræddersy vores rådgivning til ad hoc-sparring. Her er nogle af de områder, vi kan rådgive dig om:

 • Udarbejdelse og forhandling af kontrakter og aftaler i henhold til FIDIC, såsom entreprisekontrakter og teknikeraftaler
 • Udbudsprocesser
 • Valg af entrepriseform (fag-, hoved- eller totalentreprise)
 • Miljøforhold, herunder rådgivning om bæredygtigt byggeri
 • Projektfinansiering og -udvikling
 • Garantistillelse og forsikringsspørgsmål
 • Tilsyn, aflevering, forsinkelse og mangler
 • Rådgiveransvar
 • Mediation og tvistbehandling 
Rådgivning i forbindelse med udbud

Vi rådgiver dig som bygherre om alle aspekter i forbindelse med udbud og gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver. Det gælder såvel nybyggeri som renovering samt om- og tilbygninger. I byggeprojektets indledende faser omfatter rådgivningen bl.a.:

 • Teknisk dialog med markedet
 • Vurdering af udbudspligt
 • Valg af udbudsstrategi og udbudsform
 • Optimering af konkurrencen
 • Projekttilrettelæggelse
 • Valg af entrepriseform

Når de overordnede konkurrenceparametre og udbuds- og entrepriseformerne er fastlagt, består vores videre rådgivning bl.a. af:

 • Annoncering af licitationen eller udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen
 • Gennemgang af prækvalifikationsansøgninger med henblik udvælgelse af ansøgere
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale såsom udbudsbetingelser, entreprise- og rådgiverkontrakter
 • Valg af udvælgelses- og tildelingskriterier samt evalueringsmodel
 • Gennemgang af indkomne tilbud med henblik på at identificere udbudsvinderen

Herudover rådgiver vi om mulighederne for forhandling med tilbudsgiverne og om kontraktudarbejdelsen og den efterfølgende kontraktstyring.

Vi står også til rådighed i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af komplekse bygge- og anlægsprojekter i offentlig-private samarbejder (OPP, OPS og OPI).

Sidst men ikke mindst har vi omfattende erfaring med konflikthåndtering og konfliktløsning i bygge- og anlægsopgaver. Vi fører sager for Klagenævnet for Udbud og håndterer både voldgifts- og retssager. 

Udarbejdelse af entreprisekontrakter

En god entreprisekontrakt er et vigtigt styringsredskab for både bygherren og entreprenøren og har stor betydning i tilfælde af uenighed. Vi rådgiver dig om udformningen af den gode entreprisekontrakt med udgangspunkt i den standard, som er bedst egnet til den specifikke opgave.

Kontraktforhandlinger i forbindelse med udbud

Det er en stor fordel at inddrage din juridiske rådgiver helt fra starten. Vi kan hjælpe med den tekniske afklaring, der typisk foregår efter kontrakttildelingen, hvor vi er med til at sikre, at parterne holder sig inden for rammerne af forhandlingsforbuddet.

Vi sikrer, at det endelige aftalegrundlag kommer på plads, inden bygherrer og entreprenører skriver under på entreprisekontrakten.

Kontraktindgåelse

I kontraktindgåelsesfasen rådgiver vi om udarbejdelse af aftaleskabeloner til brug for bestemte opgavetyper. Vi hjælper også med udarbejdelse af entreprisekontrakten på baggrund af det standarddokument, der måtte være relevant i den konkrete situation.

Standarddokumenter

Udformning af den gode entreprisekontrakt tager udgangspunkt i den standard, der er mest velegnet til den pågældende opgave. Vi rådgiver om de nyeste standarder for byggeriets aftalevilkår (AB-systemet). Du kan i øvrigt læse mere om de nye betingelser i AB-systemet på hjemmesiden for trafik-, bygge- og boligstyrelsen.

Rådgiverforhold og rådgiveransvar

Entrepriseretten i Danmark har flyttet sig fra det traditionelle udgangspunkt, hvor ingeniøren og arkitekten leverer et færdigt projekt til bygherre, og entreprenøren herefter står for udførelsen af byggeopgaven. I dag er byggeriet kendetegnet ved utallige kontraktlige mellemformer, der indebærer, at entreprenøren også påtager sig at levere en rådgivningsydelse.

Derfor har bygherre og bygherres rådgivere ofte behov for juridisk rådgivning i forbindelse med aftaler om teknisk rådgivning, såsom forståelsen af EU’s udbudsregler og tilbudsloven.

Som juridisk rådgiver kan vi sikre klare afgrænsninger i rådgiveraftaler og entrepriseaftaler i forhold til omfanget og karakteren af den rådgivningsydelse, der skal leveres af parterne i projektet. Vi har naturligvis indgående kendskab til ABR 18, som omfatter de almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

Rådgiveransvar

Hvem skal stå til ansvar, hvis noget ikke går som forventet? Ifølge reglerne om rådgiveransvar, skal en rådgiver, som begår en faglig fejl, der får konsekvenser for kunden, betale erstatning.

På baggrund af mange års erfaring, håndterer vi sager om rådgiveransvar for arkitekter, ingeniører og andre aktører i byggebranchen – herunder selvfølgelig også de forsikringsmæssige aspekter.

Garantiforhold og forsikringer

Vi udarbejder lånedokumentation til brug ved sikkerhedsstillelser og byggeritransporter i udviklings- og byggeprojekter og repræsenterer vores kunder ved processer om sagkyndig beslutning i henhold til AB/ABT 18.

Sikkerhedsstillelser

Vi tilbyder rådgivning om anvendelsen af de standardgarantidokumenter som benyttes i byggebranchen til sikkerhedsstillelse for entreprenørens og bygherrens forpligtelser.

Lånedokumentation

Vi har indgående erfaring med rådgivning om den nødvendige finansielle dokumentation i forbindelse med udviklingsprojekter og offentlige-private samarbejde. Derfor kan vi hjælpe dig med at sikre, at projektfinansieringen er på plads i rette tid.

Forsikringer i entrepriseforhold

Forsikringer på entrepriseområdet er ofte både komplekse og omkostningstunge. Vi tilbyder vores kunder rådgivning inden for alle forsikrings- og erstatningsretlige områder i entrepriseforhold, såsom ansvarsforsikringer, projektforsikringer og all risk-forsikringer.

Vi rådgiver desuden alle byggeriets professionelle aktører om forsikringsforhold i byggeriet, herunder ingeniører, arkitekter, bygherrer og forsikringsselskaber. I vores rådgivning fokuserer vi bl.a. på at identificere og eliminere de faldgruber og problemer, der typisk opstår i situationer, hvor forsikringer skal tegnes eller er tegnet.

5 gode grunde til at tegne en entrepriseforsikring

I hvilke tilfælde vil det være en fordel for dig, at tegne en entrepriseforsikring – også kaldet en all risk-forsikring? Vi giver dig fem eksempler på situationer, hvor det især vil være en god ide:

 1. Når der er tale om et stort og dyrt byggeri.
 2. Hvis byggeprojektet løber over længere tid.
 3. Hvis der er tale om en meget kompleks byggeopgave.
 4. Når der er en særlig risiko for, at nogen kan komme til skade under projektet.
 5. Ved byggeprojekter hvor der er mange forskellige leverandører involveret.