Anlægsloftet for kommuner og regioner ophæves for 2020

nyhed
27 mar 2020
Faglig nyhed

For at støtte dansk økonomi og opretholde forsyningssikkerheden under og efter COVID-19 har regeringen indgået en aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) om at ophæve det aftalte anlægsloft for 2020. Dermed får regioner og kommuner mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som alligevel skulle være udført, for at understøtte danske virksomheder og beskæftigelsen her og nu.

Det aftalte anlægsloft, der nu ophæves, udgør 19,1 milliarder kr. for kommunerne og 2,5 kr. milliarder for regionerne i 2020. KL vurderer, at der samlet set kan fremrykkes investeringer for op mod 2,5 milliarder kr. alene for kommunernes vedkommende.  

Anlægsinvesteringer i kommunerne kan blandt andet medvirke til energirenoveringer af kommunale bygninger og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug, men kan også anvendes på øvrige kommunale områder.

Regionerne er i en særlig situation, idet fokus hos regionerne er på at håndtere den sundhedsmæssige indsats mod COVID-19. Investeringer kan derfor blive udskudt for at understøtte stabil drift af sygehusene. Danske Regioner har dog tilkendegivet, at regionerne i videst muligt omfang vil forsøge at fremrykke andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer alene udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. I praksis vil det dog formentlig være svært at fremrykke et større antal projekter med afslutning i 2020, hvilket heller ikke er et egentligt krav.

Udbudsreglerne skal fortsat overholdes

Selv om anlægsloftet fjernes, skal udbudsreglerne fortsat overholdes, når kommuner og regioner skal indkøbe anlægsopgaver.

Bygge- og anlægsarbejder med en værdi på mindst 39.884.785 kr. skal i EU-udbud, mens procedurerne i tilbudsloven skal følges for kontrakter, hvis værdi overstiger 300.000 kr.

Forud for selve anlægskontrakten vil der ofte være behov for projektering og andre rådgivningsydelser, der ligeledes skal udbydes, afhængigt af den estimerede værdi. Tjenesteydelseskontrakter med en estimeret værdi på mindst 1.595.391 kr. (for kommuner og regioner) skal i EU-udbud, mens tjenesteydelses-kontrakter med en værdi på mindst 500.000 kr. skal sikres indgået på markedsmæssige vilkår i henhold til udbudsloven.

Dette kan forsinke virkningen af tiltaget i de kommuner og regioner, hvor der ikke er indgået kontrakt for de pågældende arbejder, der kan fremskyndes eller er rammeaftaler, der kan anvendes.

Mulighed for forudbetaling og undladelse af påberåbelse af misligholdelse indtil 31. oktober 2020

Som en del af aftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL har parterne også indført andre tiltag for at bidrage til dansk økonomi. Blandt andet er parterne enige om, at der frem til den 31. oktober 2020 dispenseres fra kommunalfuldmagtsreglerne og myndighedsfuldmagten for regioner, således at det bliver muligt for kommuner og regioner at foretage forudbetaling for leverancer frem til 1. juli 2020 (højest værdi på 1 million kr.) og at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen skyldes COVID-19.

Folketinget har den 26. marts 2020 førstebehandlet et lovforslag, som skal hjemle denne dispensation. Lovforslaget forventes vedtaget af Folketinget i næste uge. Dette svarer til, hvad der for det statslige område fremgår af det af 23. marts 2020 udstedte aktstykke 114.

Herudover fremrykker kommunerne betalinger for et beløb på op mod 5 milliarder kr. i alt. Regeringen, KL og Danske Regioner vil løbende drøfte de samlede rammer for kommunernes og regionernes økonomi i 2020 og 2021, således at vi formentlig vil se flere fælles tiltag fra parterne i relation til COVID-19.