Gældsstyrelsens advokatpanel

nyhed
11 sep 2019

Gældsstyrelsen har etableret et panel af advokater, som påtager sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Advokatpanelet er blandt andet etableret for at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen, når Gældsstyrelsen samarbejder med advokater i konkurssager.


Ved en konkursbegæring indstiller Gældsstyrelsen en advokat som kurator, men det er skifteretten, der træffer den endelige afgørelse om, hvem der udpeges som kurator. Selv om ordningen sker på et område, der ikke er omfattet af Kammeradvokataftalen, har Skat ofte tidligere peget på netop kammeradvokaten i denne type af sager. Advokatpanelet er imidlertid oprettet med henblik på at udvide feltet af advokater, der kan byde ind på opgaver som kurator i konkurssager.

Gældsstyrelsens advokatpanel omfatter advokater fra retskredse i hele landet, og advokaterne i panelet er inddelt i grupper efter den/de retskreds(e), de har forretningssted i. For at blive optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel skal man være praktiserende advokat med flere års erfaring som kurator i konkursager og ikke have en større ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Udvælgelsen af advokater til indstilling som kurator i konkursboer, hvor de offentlige er kreditor, vil som udgangspunkt ske efter tur blandt advokaterne i den relevante retskreds. Det er de lokale driftscentre, som står for udvælgelsen af advokaterne. Der vil fra central side løbende blive ført tilsyn med udvælgelsen af advokaterne samt med bobehandlingen.

Gældsstyrelsen forventer, at advokaterne i panelet arbejder effektivt med henblik på at opnå det bedst mulige resultat for konkursboets kreditorer. Det skal selvfølgelig ske på en korrekt og ordentlig måde. Hvis ikke samarbejdet ophører af anden grund, kan en advokat maksimalt være medlem af panelet i seks år. Der kan dog søges om genoptagelse i panelet ved udløbet af perioden.

Det er bestemt fornuftigt med større konkurrence på insolvensområdet. Nu får Gældsstyrelsen mulighed for at få et indblik i, hvordan insolvenssager bliver behandlet på de enkelte advokatkontorer og dermed en bedre indsigt i fordele og ulemper ved de forskellige samarbejdspartnere.

Gældsstyrelsen forventer, at antallet af konkurssager vil stige som følge af en intensiveret indsats over for virksomheder med stor gæld til det offentlige. Alene i 2018 resulterede det ifølge Gældsstyrelsen i, at der blev betalt gæld for ca. 2,5 mia. kroner. Gældsstyrelsen kan med en konkurs standse oparbejdelsen af yderligere gæld, og advokatpanelet skal herefter som kuratorer medvirke til at hente flest mulige penge hjem til staten og de øvrige kreditorer. Antallet af konkurssager forventes at udgøre ca. 1.000 om året.

DLA Pipers insolvensteam har fået optaget i alt 18 advokater i Gældsstyrelsens advokatpanelet primært i København og Aarhus.