Den offentlige sektor har i årtier været et højt prioriteret område for os. Vi har mange års erfaring som betroet rådgiver og sparringspartner for kommuner og forvaltningsmyndigheder – og det er vi stolte af.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

International handel, regulatoriske og offentlige forhold

At være rådgiver og sparringspartner for den offentlige sektor kræver særlig indsigt i den juridiske, politiske og organisatoriske kontekst. Vores kompetencer og erfaring inden for kommunal- og forvaltningsretten er opbygget via mange års betjening af blandt andet stat, regioner, kommuner, offentligretlige organer og andre politisk ledede organisationer. 

Som rådgiver for det offentlige er det vores opgave at levere en proaktiv og helhedsorienteret rådgivning, der bidrager til effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor. Vores rådgivning bygger på juridisk specialisering, indgående kendskab til den offentlige sektor og kommerciel indsigt.

Vi rådgiver inden for alle dele af kommunal- og forvaltningsretten, herunder sagsbehandling- og hjemmelsspørgsmål samt administrativ prøvelse. Vi bistår desuden i forbindelse med retssager og sager for klageinstanser, tilsynsmyndigheder m.fl.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vores specialiserede kendskab til forvaltningsret og generel myndighedsudøvelse i kombination med vores erfaring som rådgiver for politisk ledede organisationer gør os til en oplagt sparringspartner for det offentlige Danmark.

Vi rådgiver blandet andet om:

 • Myndigheders afgørelsesvirksomhed, herunder håndhævelse af regler og anden tilsynsvirksomhed
 • Kommunalfuldmagtens rammer og rækkevidde
 • Aktindsigt
 • Persondata og GPDR
 • Kommunale fællesskaber og kommunale kapitalselskaber
 • Etablering og organisering af offentlige virksomheder
 • OPP/OPS og strategiske partnerskaber
 • Det offentliges køb og salg af fast ejendom
 • Det offentliges økonomi og låntagning
 • Energi- og forsyningsret
 • Advokatundersøgelser og -udredninger
 • Socialret
 • Habilitet
 • Retssagsbehandling
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar
 • Hjemfaldspligt
 • Bisidder i undersøgelseskommissioner

Forvaltningsret

Offentlige myndigheder træffer hver dag vigtige afgørelser med stor betydning for samfundet. To sager er sjældent ens, og myndighederne skal ofte udøve et skøn, når de træffer afgørelser. Dette stiller skarpe krav til saglighed og proportionalitet.  

Samtidig sker der løbende ændringer i regler og praksis.

Vores kompetencer og erfaring er opbygget via mange års betjening af kommuner og kommunalt ejede virksomheder, og vores ekspertise omfatter alle typer af spørgsmål inden for forvaltnings- og kommunalretten.

Vi holder os konstant opdaterede om den nyeste lovgivning samt rets- og tilsynspraksis.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Omfanget af forpligtelserne i henhold til forvaltnings- og offentlighedsloven
 • Tilrettelæggelse af myndigheders sagsbehandling, herunder partshøring, oplysningspligt og begrundelse m.m.
 • Det forvaltningsretlige skøns muligheder og grænser
 • Aktindsigtsreglerne
 • Habilitetsspørgsmål
 • Tvister om sagsbehandlingsfejl, herunder retssagsførelse
 • Ugyldighed og erstatning
 • Tvangsindgreb

Kommunalret – hvor politik, økonomi og jura mødes

Borgere og virksomheder har store forventninger til udvikling, service og effektivitet i landets kommuner og regioner.

Dette medfører krav om optimering af ressourcer og forretningsgange samt nye samarbejds- og organiseringsformer, som kan give anledning til juridiske udfordringer og behov for at tænke i nye kreative løsninger.

En stærk partner for offentlige myndigheder

I DLA Piper lægger vi vægt på at være en værdifuld samarbejds- og sparringspartner for det offentlige og halvoffentlige Danmark. Vi er ærlige og tør tage stilling, når vi vurderer en konkret sag eller udfordring. Vores specialister har både politisk tæft og social indsigt, ligesom flere har en fortid i det offentlige. Vi følger med og holder os konstant up-to-date på udviklingen, både i praksis og i den virkelige verden.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Kommunalfuldmagtens rækkevidde
 • Tilrettelæggelse af samarbejder med private
 • Kommunalbestyrelsens ansvar og forpligtelser
 • Tilsynsmyndighedernes praksis
 • Økonomi og låntagning

Offentligt ejede virksomheder og kommunal erhvervsvirksomhed

Både den skrevne lov og kommunalfuldmagtsreglerne stiller strenge krav til, hvornår en kommune må drive erhvervsvirksomhed. Baggrunden herfor er, at kommunerne helt overordnet skal virke for almennyttige formål og ikke konkurrere på et marked, hvor private aktører kan løse opgaven.

Kommunerne befinder sig dog i stigende grad i en gråzone mellem de traditionelle, kommunale opgaver og de mere erhvervslignende aktiviteter. Dette gælder både aktiviteter, der udøves af kommunens forvaltning og aktiviteter, der er udskilt i selskabsform. Vi ser et stigende antal fælleskommunale selskaber og § 60-selskaber, som varetager offentlige opgaver. Vi tilbyder rådgivning til kommuner og offentligt ejede virksomheder om det bagvedliggende lovgrundlag for både aktiviteten og udøvelsesformen samt i forhold, der vedrører selve samarbejdsformen.

Vi har blandt andet rådgivet om en stor del af de omstruktureringer, der er gennemført i energi- og forsyningssektoren i forbindelse med de seneste års liberalisering og udskillelses- og effektiviseringskrav.

Samarbejde mellem det offentlige og det private (OPP/OPS) og strategiske partnerskaber

Siden OPP blev introduceret i Danmark, har vi opbygget en unik og omfattende kompetence inden for rådgivning om OPP og OPS, ESCO, OPI og senest innovationspartnerskaber og strategiske partnerskaber.

Vores team af OPP-specialister har deltaget i stort set alle de projekter, der har været udbudt i OPP i Danmark, og vi er blandt landets førende rådgivere af offentlige ordregivere inden for OPP/OPS.

Vores ønske er at yde rådgivning fra ”A-Z”. Vi tilknytter de nødvendige specialistkompetencer til projektets forskellige faser samtidig med, at vi løbende er påpasselige med ressourceanvendelsen.

Vi anvender vores branchekendskab fra f.eks. it-branchen og ejendoms- og byggebranchen for at sikre, at vores rådgivning svarer til den forretningsmæssige virkelighed, den indgår i.