COVID-19: Hjælpepakke betyder nye initiativer i Vækstfonden

nyhed
22 apr 2020

Iværksættere og venturevirksomheder er målgruppen for et af punkterne i udvidelsen af hjælpepakken til erhvervslivet indgået mellem Regeringen og Folketingets partier. Udvidelsen af hjælpepakken indeholder etablering af en ny midlertidig matchfinansieringsordning i Vækstfonden, og Vækstfonden får ny kapacitet til investeringer.

Vi har i tidligere COVID-19 nyhedsbreve informeret om både garantiordningerne fra Vækstfonden og EKF - Danmarks Eksportkredit

Med introduktionen af disse yderligere initiativer fra Vækstfonden sættes fokus på iværksættere og venturevirksomheder. En målgruppe, der i høj grad er afhængig af risikovillig kapital, som kan være særligt svær at opnå under COVID-19-krisen. Bankfinansiering vil ofte ligeledes være svær at opnå for denne målgruppe, som derfor falder udenfor målgruppen for de ovenfor nævnte garantiordninger.

Matchfinansieringsordning

Denne ordning er opdelt i to, hvor den ene er målrettet iværksættere i den tidlige fase, og den anden målrettet venturevirksomheder (forstået som ventureinvestorers investeringer i vækstvirksomheder). Fælles for begge ordninger er, at Vækstfonden påtager sig en større del af finansieringen og risikoen end ved de eksisterende finansieringsordninger fra Vækstfonden.

For iværksættere i den tidlige fase vil ordningen omfatte en mulighed for lånefinansiering fra Vækstfonden på mellem 75%-100%. Dermed kan Vækstfonden til denne målgruppe tilbyde mellem 1:3-matching (75%), hvor den resterende finansiering kommer fra private investorer i form af lån eller egenkapital, og op til fuld statslig finansiering.

For venturevirksomheder vil ordningen give mulighed for op til 75% lånefinansiering fra Vækstfonden. Der er således tale om en medfinansiering 1:3-matching, hvor den resterende finansiering kommer fra private investorer i form af lån eller egenkapital.

Begge ordninger vil være begrænset til 2020. Hensigten er at skabe incitament for private investorer til at blive på markedet under COVID-19-krisen ved at skabe mere gunstige vilkår for private investorers investeringer i virksomheder omfattet af målgruppen.

Øgede investeringer

Det fremgår af hjælpepakken, at det vurderes, at der uanset matchfinansieringsordningen vil være færre risikovillige investeringer fra private investorer under COVID-19-krisen, og at der derfor vil være huller på markedet. Det kan lægge en uheldig dæmper på virksomheders muligheder for opstart og vækst. Vækstfonden vil derfor få øget kapacitet til investeringer.

Det er hensigten, at Vækstfonden dermed til øger sine investeringer både direkte i virksomheder og via fonde. Dette til gavn for både nye iværksætteres muligheder for opstart under COVID-19-krisen, men også mere modne vækstvirksomheder, der ellers typisk ville være afhængig af anden risikovillig kapital for at kunne vækste.

Bekendtgørelserne, der skal danne grundlag for initiativerne, er endnu ikke trådt i kraft. Ifølge Vækstfonden forventes dette dog at ske inden længe. Du kan læse mere om initiativerne på Vækstfondens hjemmesiden.

Hos DLA Piper håber vi, at initiativerne vil leve op til hensigten og hjælpe med til, at der stadig er god mulighed for opstart og vækst. Hvis du eller din virksomhed har spørgsmål til initiativerne eller andre muligheder for finansiering, er du velkommen til at kontakte os.