Midlertidige regler for byråds- og regionsrådsmøder som følge af COVID-19

nyhed
26 mar 2020
Faglig nyhed

Social- og Indenrigsministeriet har netop udstedt en ny bekendtgørelse, der blandt andet giver mulighed for at fravige reglerne om offentlighedens adgang til kommunalbestyrelsesmøder. Bekendtgørelsen er midlertidig og har til formål at sikre, at kommuner og regioner kan ledes under overholdelse af myndighedernes retningslinjer i forbindelse med COVID-19.

Den 22. marts 2020 udstedte Social- og Indenrigsminister Astrid Krag bekendtgørelse nr. 254, der har til formål sikre, at kommunalbestyrelser og regionsråd og disses udvalg under udøvelsen af deres virksomhed kan medvirke til at forebygge og inddæmme COVID-19, og at de kan udøve deres virksomhed under overholdelse af tiltag til at forebygge eller inddæmme COVID-19.

Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 12 d, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (epidemiloven). Epidemilovens § 12 d, stk. 2, er en af de nye bestemmelser, der blev indført ved hastebehandling og som trådte i kraft den 17. marts 2020.

Med hjemmel i den nye bekendtgørelse kan formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet træffe beslutning om, at offentligheden nægtes adgang til et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmøde. Formanden kan desuden træffe beslutning om, at mødet afholdes som video- eller telefonmøde. I dette tilfælde, skal der så vidt muligt ske offentlig video- eller lydtransmission fra mødet, eller video- eller lydoptagelse af mødet skal så vidt muligt offentliggøres snarest efter mødet.

Med bekendtgørelsen gives desuden hjemmel til at fravige reglerne om mødeplaner, således at kommunalbestyrelsesmøder, regionsrådsmøde samt møder i kommunale og regionale udvalg kan flyttes til et andet lokale eller en anden adresse, end hvad der fremgår af mødeplanen.

Herudover vil møder kunne gennemføres, selvom der ikke kan føres eller underskrives beslutningsprotokol. I dette tilfælde, skal formanden på anden måde sikre dokumentation for mødets beslutninger og for, hvilke medlemmer der er ansvarlige for beslutningerne. Dokumentationen skal så vidt muligt offentliggøres.

Der åbnes derudover mulighed for at indføre en slags nødstyre. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan beslutte, at økonomiudvalget eller magistraten henholdsvis forretningsudvalget varetager kommunalbestyrelsens, regionsrådets og de stående udvalgs funktioner.

For at kunne benytte de beskrevne fravigelser skal mindst én af følgende betingelser være opfyldt:

  • Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 her i landet.
  • Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.
  • Opfyldelse af lovgivningens forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 her i landet.

Bekendtgørelsen finder også anvendelse for kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelsen ophæves automatisk den 1. juli 2020.