Vi tilbyder juridisk rådgivning om alle skatteretlige forhold i forbindelse med erhvervsaktiviteter. Vores erfarne skatteadvokater hjælper også vores kunder med at håndtere og løse skattetvister.

DLA_Ikon_Skatteret_01

Skatteret

I DLA Piper har vores skatteadvokater mulighed for at trække på kollegaers erfaring inden for adskillige retsområder, herunder IP-ret og teknologiret, corporate- og finansområdet, fast ejendom og ansættelsesret.

Vores eksperter inden for regulatoriske forhold samt EU- og konkurrenceret komplementerer vores skatteadvokaters kompetencer og sikrer fuldt integreret rådgivning til vores kunder.

Klik dig ind på skatteområderne nedenfor, og læs mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed. Vi står også til rådighed for rådgivning vedr. moms, afgifter og told.

Selskabsskat

Alle aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger samt udenlandske selskaber med fast driftssted eller hovedsæde i Danmark skal betale dansk selskabsskat. I DLA Piper yder vi specialiseret rådgivning om alle aspekter af dansk selskabsbeskatning.

Vi kan give dig et overblik over alle de skattemæssige forhold, som du skal være opmærksom på ved drift af et aktieselskab, anpartsselskab eller iværksætterselskab, en fond eller en forening. Med vores rådgivning i ryggen sikrer du den optimale skattemæssige løsning for din virksomhed og undgår uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser.

Vi kan varetage dialogen med SKAT på dine vegne. I de tilfælde, hvor situationen kræver det, kan vi også føre din klagesag mod SKAT.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Som selvstændig kan man, især i opstartsfasen, sidde med mange ubesvarede spørgsmål til, hvordan man skal forholde sig til skattemæssige forhold. Måske er du i tvivl om, hvorvidt en udgift er fradragsberettiget for dit selskab? Det kan være, at du har brug for rådgivning om afskrivningsreglerne? Ved du, om du bliver du ramt af exitbeskatning, hvis du flytter dit selskabs drift til udlandet? Eller er du hovedaktionær i et selskab og i tvivl om, hvornår du bliver ramt af de skærpede regler om beskatning af hovedaktionærer?

Vi kan hjælpe dig med at få besvaret alle de vigtige spørgsmål, så du får fjernet tvivlen og får styr på de skatterelaterede problemstillinger, du måtte møde.

Valg af selskabsform som selvstændig

Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du vælge imellem en række forskellige selskabsformer, såsom enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller virksomhedsordningen. Hvilken form du vælger, har bl.a. konsekvenser for skatten. De konsekvenser bør du have et overblik over, inden du træffer dit valg. Her kan vi hjælpe dig og komme med vores anbefaling til, hvilken selskabsform der er den mest hensigtsmæssige for dig.

Aktieavanceskat

Aktieavanceskat er den skat, man betaler af gevinster og tab ved afståelse af aktier. Aktieavance/tab bliver beskattet som aktieindkomst. Vi kan rådgive dig om beløbsgrænser og skattesatserne, som kan ændre sig fra år til år.

Du kan også læse mere om aktieavanceskat på Skatteministeriets hjemmeside.

Aktieløns- og incitamentsordninger

Gennem aktieløns- og incitamentsordninger kan man som virksomhed styrke båndet til nøglemedarbejdere. Det kan samtidig være med til at øge engagementet i virksomheden. Virksomheder i selskabsform kan tilbyde medejerskab ved aktieløn som eksempelvis:

  • Aktieoptioner
  • Tegningsrettigheder/warrants
  • Medarbejderaktier
  • Fantomaktier

Vi rådgiver om aktielønsprogrammer og incitamentsordninger og kan bl.a. hjælpe med valg af den rigtige type aktieløn eller incitamentsaflønning, udarbejdelse og forhandling af programmer og ordninger samt med implementeringen. Heri indgår naturligvis skatteretlig rådgivning, så ordningen bliver bedst mulig for alle parter. Vi kan også hjælpe med at ajourføre eksisterende aktieløns- og incitamentsprogrammer og står til rådighed ved retstvister og skattesager inden for området.

Kursgevinster

Vi rådgiver om beskatning af kursgevinster og -tab. Stigninger og fald i kursværdi opstår bl.a. på grund af ændrede renteforhold, indeksreguleringer, valutakursændringer eller debitors misligholdelse, f.eks. som følge af forringet betalingsevne og utilstrækkelig sikkerhed ved pant eller kaution. Uanset hvilken situation du står i, står vores skatterådgivere til rådighed.

Indkomstskat

Alle personer, der har bopæl i Danmark, betaler indkomstskat. Det samme gælder for dødsboer, selskaber, fonde og andre juridiske personer.

Vi kan rådgive dig om alle aspekter af indkomstskatten, herunder fuld og begrænset skattepligt. Hvad sker der eksempelvis med skattepligten, hvis du flytter til udlandet eller arbejder i udlandet, men beholder din bolig i Danmark? Disse og mange andre spørgsmål får du klare svar på hos os.

Beskatning af udbytter

Når er selskab har betalt selskabsskat, kan der være et overskud tilbage i selskabet. Dette overskud kan forblive i selskabet og forøge selskabets egenkapital, elle beløbet kan udloddes som udbytte til aktionærerne.

Når et selskab udbetaler udbytte, skal der ofte betales udbytteskat. Beskatningsreglerne afhænger bl.a. af, om man er personlig ejer af aktierne i selskabet, eller om et holdingselskab har del i ejerskabet. Hvad der bedst kan betale sig, vil afhænge af den enkelte situation. Her kan vi rådgive dig, så du får mest muligt ud af dine udbytter efter de gældende regler om udbytteskat.

International skatterådgivning

Selskaber, der opererer på det globale marked, kræver en koordineret global indsats på skatteområdet. Gennem vores internationale netværk inddrager vi både national lovgivning og anlægger det rigtige internationale perspektiv, når vi rådgiver på skatteområdet.

DLA Piper er en oplagt samarbejdspartner og rådgiver for virksomheder, som opererer på tværs af landegrænser. Med over 300 skatterådgivere på kontorer i mere end 40 lande løser vi komplekse skattemæssige problemstillinger i forbindelse med internationale erhvervsaktiviteter og skattetvister.

Dobbeltbeskatning

Når to eller flere lande beskatter en person eller et selskab af den samme indkomst, er der tale om dobbeltbeskatning. Vores globale tilstedeværelse gør, at vi har en dyb indsigt i de lokale dobbeltbeskatningsoverenskomster/dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med andre lande. Selv om de fleste dobbeltbeskatningsaftaler er baseret på OECD’s modeloverenskomst, kan der være nogle særlige bestemmelser i de enkelte aftaler, som de pågældende lande er blevet enige om skal gælde konkret.

Det kan være vanskeligt at få overblik over de enkelte aftaler og dermed vide, hvordan man er stillet ved dobbeltbeskatning. Vi kan hjælpe med at skabe klarhed og kan i den forbindelse trække på vores internationale kollegaers viden.

Ejendomsskatter

Som ejer, lejer eller udlejer skal du være opmærksom på de skatteretlige konsekvenser, der er forbundet med besiddelse, brug og afståelse af fast ejendom. Vi rådgiver om alle de skattemæssige aspekter, der er forbundet med fast ejendom.

Køb og salg af fast ejendom

Vi kan rådgive dig om, hvornår gevinst eller tab ved afståelse af fast ejendom skal beskattes eller kan fradrages.

Ved handel med større ejendomsporteføljer eller projekter kan vi tilbyde rådgivning om den skattemæssige mest hensigtsmæssige strukturering.

Vi kan yde rådgivning om ejendomsvurderinger og kan varetage processen i forbindelse med klager over ejendomsvurderinger.

Løbende indtægter og udgifter i forbindelse med fast ejendom

Vi rådgiver dig om, hvilke indtægter der skal beskattes, og hvilke udgifter der kan fradrages. Du kan få svar på, om der sker beskatning af lejeværdi, om boligen kan blive inddraget i virksomheden, og om du kan bo på din virksomhedsadresse. Vores skatteadvokater giver dig et overskueligt overblik over, hvilke løbende skatter og afgifter du skal betale, når du ejer fast ejendom.