Værdiskabende rådgivning af virksomheder i økonomisk krise.

DLA_Ikon_Insolvens og rekonstruktion_01

Insolvens og rekonstruktion

Vi rådgiver virksomheder, der er i økonomisk krise og finder værdiskabende løsninger for ejere, pengeinstitutter, panthavere, lønmodtagere, leverandører og selskabets ledelse.

Vi rådgiver inden for samtlige områder, der vedrører virksomheder i økonomisk krise. Vores advokater arbejder tæt sammen på tværs af fagområder, eksempelvis i forbindelse med håndtering af nødlidende ejendomme, håndtering af retssager, inddrivelse af tilgodehavender samt overdragelse af virksomhed. Det samarbejde gør os i stand til at sikre en værdiskabende løsning.

Konkursbehandling og repræsentation i kreditorudvalg

En konkurs kan være en meget omfattende og kompleks proces, som kræver indgående kendskab til konkursloven.

Derfor er det en værdifuld investering at alliere sig med en dygtig specialist på området. I DLA Piper har vi stor ekspertise i konkursbehandling, og vi udpeges ofte som kuratorer i konkursboer.

Vi rådgiver vores kunder om alle konkursretlige aspekter såsom:

Tvangsopløsning og solvente likvidationer

Det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter om et selskab skal tvangsopløses. Det kan f.eks. være begrundet i, at selskabet ikke har aflagt regnskab eller mangler lovpligtig ledelse. Tvangsopløsningen håndteres indledningsvis af skifteretten.

En tvangsopløsning kan ske inden for forholdsvis kort tid og kan kræve, at der bliver taget mange beslutninger relativt hurtigt. Her giver det god mening for selskabet at få en kompetent rådgiver på sin side, som kan fungere som sparringspartner i processen.

I DLA Piper har vi et stort hold af advokater, som er dybt specialiserede i konkursret og rekonstruktion. De er udpeget af skifteretten som faste medhjælpere og har den erfaring, der skal til for hurtigt at sætte sig ind i en sag.

Solvente likvidationer

Vi har også stor erfaring med likvidation af solvente selskaber. Hvis man overvejer en solvent likvidation, bør følgende elementer bl.a. indgå i overvejelserne:

  • Er selskabet overhovedet solvent? Et insolvent selskab kan ikke likvideres, men skal indgive en konkursbegæring.
  • Er der igangværende og forventede retstvister? Det tidsmæssige perspektiv i en retssag kan have stor indflydelse på et likvidationsforløb.
  • Hvordan skal selskabets aktiver afvikles? Det gælder f.eks. varer på lager eller ejendomme.
  • Hvem udarbejder likvidationsregnskabet? Når et selskab er i likvidation skal der, ud over det almindelige årsregnskab, udarbejdes et særligt likvidationsregnskab, som viser, hvilke konsekvenser likvidationen har, såsom op- og nedskrivninger.

Gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor en person får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som de rent faktisk er i stand til at betale tilbage. Det er skifteretten, som nedsætter gælden til en bestemt procentdel af den oprindelige gæld. Som udgangspunkt omfatter en gældssanering alle kreditorer. I DLA Piper har vi mange års erfaring med at rådgive om gældsordninger i situationer, hvor en person er insolvent og håbløst forgældet.

Ansøgning om gældssanering

Gældssanering kræver en ansøgning til skifteretten. Ansøgningen skal laves ved brug af et særligt skema, som kan hentes på domstol.dk. Skifterettens behandling af sagen er som udgangspunkt gratis, da omkostningerne bliver dækket af det offentlige.

Skifteretten vurderer ud fra ansøgningen, om ansøgeren opfylder betingelserne for gældssanering. Du kan læse mere om, hvad betingelserne indeholder lige nedenfor. Er betingelserne opfyldt, bliver der udpeget en advokat, der laver en redegørelse som grundlag for et forslag. Der er forskellige regler i forhold til, om der er tale om privat gæld eller erhvervsmæssig gæld, som stammer fra en konkursbehandling.

Grundbetingelserne for gældsanering

Følgende betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt, for at en gældssanering kan blive aktuel:

  • Der skal være tale om håbløs gæld set i forhold til ansøgerens økonomiske situation.
  • Ordningen skal medføre en varig forbedring af ansøgerens forhold.
  • Der skal foreligge afklarede forhold (indtægtsforhold og boligsituation).
  • Gældens karakter skal vurderes (f.eks. må der som udgangspunkt ikke være tale om ny forbrugsgæld).
  • Der må ikke være tale om ”uforsvarlig adfærd” (f.eks. systematisk oparbejdelse af gæld til det offentlige, strafbare forhold og lignende) eller indretning på gældssanering.

Gældssanering i praksis

Der er forskel på gældssaneringsprocessen afhængigt af om der er tale om personlig eller erhvervsmæssig gæld.

Personlig gæld

Som udgangspunkt indebærer en gældssanering en afdragsordning over fem år. På baggrund af et husstandsbudget finder man frem til betalingsevnen, som svarer til det beløb, der månedligt skal betales til kreditorerne. Der er ikke nogen minimumsdividende og heller ikke noget maksimum. Det er helt individuelt fra sag til sag, hvad den enkelte kommer til at betale, og i visse tilfælde kan gælden helt saneres bort. Det er dog som hovedregel en betingelse, at budgettet ikke giver underskud.

Erhvervsmæssig gæld

Hvis der er tale om erhvervsmæssig gæld, og der har været en forudgående konkursbehandling, vil afdragsperioden typisk være tre år. Det er en betingelse, at ansøgningen bliver sendt senest samtidig med konkursboets slutning. Skifteretten kan dog i begrænset omfang give dispensation for overskridelse af fristen. Grundbetingelserne for at komme i betragtning til gældssanering i konkurs er de samme som for personer, med undtagelse af at der ikke er et ultimativt krav om afklarede forhold.