COVID-19

Kontakt os for rådgivning i relation til COVID-19
Kontakt vores fagspecialister
Ansættelsesret
 • Arbejdsgivers generelle forpligtelser
 • Råd om hvilke tiltag, der kan tages for at minimere lønudgifterne
 • Indholdet af regeringens hjælpepakker til virksomheder og selvstændige
 • Etablering af et sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen og på hjemmearbejdspladsen
 • Hjemsendelse af medarbejderen på grund af sygdom eller arbejdsmangel
 • Varsling af ferie og afspadsering og afvikling af overarbejde
 • Beslutning om opsigelser, herunder opsigelser af større omfang
Corporate M&A

COVID-19 påvirker M&A-transaktioner i flere henseender:

 • Due diligence og selskabets forhold (finansielt, strategisk, kontraktuelt mv.)
 • Mulighederne for at opnå finansiering, transaktionsdokumentationen (påvirkning af sædvanlig drift mellem signing og closing, introduktion af MAC-bestemmelser, potentielle finansieringsforbehold, ønske om break fees, ønske om særlige garantier, håndtering af særlige risikofaktorer mv.)
 • Forhandlingsfasen, hvor det potentielt kan blive vanskeligere at finde acceptable kompromiser mellem sælger og køber
 • Forhandling af investor- eller låne/garantibaserede løsninger, der sikrer grundlaget for virksomhedens fortsatte udvikling
 • Rådgivning i forbindelse med mulig fusion med en anden virksomhed for at sikre et stærkere fundament i fremtiden
Fast ejendom
 • Entrepriseret
  • Tid og forsinkelse i byggesager
  • Økonomiske konsekvenser som følge af forsinkelse
  • Håndtering og sikring af byggepladser ved nedlukning
  • Forsinkede myndighedsgodkendelser
  • Force Majeur
    
 • Lejeforhold
  • Erhvervsretlige forhold
  • Boliglejeretlige forhold for udlejere
    
 • Fast Ejendom
  • Køb og salg af fast ejendom
  • Verserende sager ved tinglysningsretten
Finans
 • Force majeure i forhold til låneaftaler
 • Udsættelse af generalforsamlinger i finansielle virksomheder
 • Håndtering af covenant-brud i låne- og sikkerhedspakker
Kommercielle aftaler
 • Force majeure i forbindelse med kommercielle aftaler 
Konkurrenceret
 • Konkurrenceloven gælder uændret. Konkurrencebegrænsende aftaler er ulovlige
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at fokus vil være på virksomheder, der udnytter krisen til egen fordel
 • Der er længere sagsbehandlingstid – også ved fusioner
Insolvens & rekonstruktion
 • Likviditetskrise – hvad skal ledelsen gøre

 • Bistand i forbindelse med refinansiering

 • Økonomiske konsekvenser af COVID-19

 • Annullering af ordrer og muligheder for at inddrive krav

 • Kreditorordning og muligheder for henstand

 • Hvornår er ledelsen forpligtet til at indlevere egenkonkursbegæring

 • Muligheder for rekonstruktion

IPR rettigheder og markedsføringsretlige spørgsmål
 • Muligheden for at foretage bevissikring og få nedlagt midlertidige forbud
 • Udsigten til omkostningsdækning i håndhævelsessager
 • Risikoen for egne rettigheder, hvis virksomheden bliver nødlidende og beskyttelse af disse rettigheder
 • Særlig adgang til fristforlængelse i verserende sager hos myndighederne
 • Risikoen når man ikke kan opfylde sine forpligtelser i forhold til kunder og samarbejdspartnere, herunder fortolkning af force majeure klausuler og lignende
 • Risikoen ved udnyttelse af krisen til egen fordel, f.eks. ved at kræve forhøjede priser eller gene- og risikotillæg
 • Andre særlige hensyn, man bør tage i sin markedsføring over for f.eks. syge, socialt dårligt stillede, personer i karantæne og lignende
IT, cyber security og Persondata

IT

 • Force majeure i it-kontrakter eller erhvervskontrakter
 • Leverance eller modtagelse af it-projekt under nedlukning
 • Forsinkelser
 • Overskridelse af SLA’er eller KPI’er
 • Supply-chain følgevirkninger

 Cyber security

 • Sikkerhed og hjemmearbejdspladser
 • Bestyrelsens rolle for cyber security

Persondata

 • Spørgsmål til medarbejdere om COVID-19
 • Videregivelse af oplysninger om COVID-19
 • Registrering af oplysninger om COVID-19
Shipping og transport
 • Vurdering og håndtering af COVID-19 virkninger i forhold til aftaler vedrørende shipping, transport og logistik
 • Fortolkning og anvendelse af relevante aftalevilkår, herunder om
  • parternes forpligtelser og deres opfyldelse eller ikke-opfyldelse
  • umulighed og vanskelighed ved opfyldelse,
  • forsinkelse og suspension af opfyldelse,
  • force majeure,
  • opsigelse, ophævelse og annullation,
  • erstatningsansvar og erstatningskrav og
  • lovvalg og afgørelse af tvister om erstatningskrav og andre krav ved en domstol eller en voldgiftsret
 • Forhandling og indgåelse af aftaler om ændringer af eksisterende aftaler
 • Forhandling og indgåelse af nye aftaler med tilpasninger til virkningerne af COVID-19
 • Vurdering og håndteringen af COVID-19 virkninger i forhold til aftaler om forsikring, herunder skibsforsikring, flyforsikring, lastbilforsikring, driftstabsforsikring, ansvarsforsikring og vareforsikring
Skat & moms
 • Afbetalingsaftale med SKAT (inden krisen)
 • Bistand til virksomheder, der har opnået henstand (inden krisen)
 • Udskydelse af betalingsfristen for arbejdsmarkedsbidrag og A-skat
 • Udskydelse af betalingsfristen for moms
Udbudsret
 • Udbud og offentlige kontakter
 • Ændringer, forlængelse mv.